PREVIOUS   CONTENTS   SUMMARY   ISSUE   HOME 

Bibliography

Adair, B., Filene, B. and Koloski, L. (eds) 2011 Letting Go?: Sharing Historical Authority in a User Generated World, Left Coast Press.

Aftonbladet 2010 'Tankarna for ju åt ett visst håll', 25 July issue.

Arnberg, A. and Gruber, G. 2014 'Participate in a broader sense? Thoughts on Swedish contract archaeology and approaches to the public in the light of the excavations in Motala 1999–2013', Current Swedish Archaeology 22, 157-82.

Aronsson, P. 2004 Historiebruk: Att använda det förflutna, Lund: Studentlitteratur.

Axelsson, B. 2015 Mellan kataloger och sociala medier: Medborgare och kulturarvsinstitutionerna på nätet. Rapport från en förstudie, FoU-publikationer från Riksantikvarieämbetet.

Bonacchi, C. 2012 'Introduction' in C. Bonacchi (ed) Archaeology and Digital Communication: towards strategies of public engagement, London: Archetype Publications. xi-xix.

Beckman, S. 2005 'Utvecklingstendenser i nutida kulturarv' in P. Aronsson and M. Hillström (eds) Kulturarvens dynamik — Det institutionaliserade kulturarvets förändringar, Norrköping: Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet. 328-340.

Burström, M. 1999 'Kunskapssyn och arkeologisk förmedling', Kulturmiljövård 1/1999, 4–8.

Cann, A., Dimitriou, K. and Hooley, T. 2011 Social Media: a guide for researchers, Research Information Network.

Dicks, B. 2000 Heritage Place and Community, Cardiff: University of Wales Press.

E-delegationen 2010 Myndigheters användning av sociala medier, Riktlinjer från E-delegationen, Versione 1.0, 2010-12-30. http://www.esamverka.se/download/18.7e784787153f0f33aa51c81d/1464273265830/Riktlinjer+f%C3%B6r+myndigheters+anv%C3%A4ndning+av+sociala+medier+1.0.pdf

Findahl, O. and Davidsson, P. 2015 Svenskarna och internet: 2015 års undersökningar Av svenska folkets internetvanor, Internetstiftelsen i Sverige. Stockholm.

Gill, A. 2008 Efter den stora berättelsen: Uppdragsarkeologi, kulturmiljövård och förmedling, Stockholm: RAÄ.

Goffman, E. 1959(2000) Jaget och maskerna, Stockholm: Prisma.

Gruber, G. 2010 Medeltider — Samtida mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden, Diss Linköping. Linköpings universitet.

Gruber, G. 2013 'Ett enda ord: Mesolitiskt hornredskap från Motala blev internationell snackis', Fornvännen 108(3), 209-11.

Gruber, G. in prep 'Publikt arbete Motalaprojektet 2009-2016' in F. Molin, L. Hagberg and P. Zetterlund (eds) Strandvägen — boplats och gravfält under mesolitikum.

Hallgren, F. 2011 'Mesolithic skull deposits at Kanaljorden, Motala, Sweden', Current Swedish Archaeology 19, 244−46.

Hallgren, F. and Fornander, E. 2014 'Huvuden på skaft: Märkliga ritualer i Motala för 8000 år sedan', Arkeologi i Östergötland (Linköping: UV-Öst RAÄ), 23–25.

Hedman, S. and Helles, B. 2011 Arkeologin i nyhetsmedierna, Unpublished Kandidatuppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, JMK, Stockholms Universitet.

Högberg, A. 2003 'Människors Platser: Integration och kulturarvsbruk i fokus' in Agenda kulturarv — Inspiration, diskussion 3, 132–39. Stockholm. http://agendakulturarv.raa.se/opencms/export/agendakulturarv/dokument/Inspirationsskrift_nr_3.pdf

Jeffrey, S. 2012 'A new digital Dark Age? Collaborative web tools, social media and long-term preservation', World Archaeology 44(4), 553-70. https://doi.org/10.1080/00438243.2012.737579

Karlsson, H. and Nilsson, B. 2001 Arkeologins publika relation: en kritisk rannsakning, Göteborg: Bricoleur Press.

KRFS (Kulturrådets författningssamling) 2015 Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi, 2015:1, 16 June 2015. http://www.kulturradet.se/Documents/Om%20Kulturr%C3%A5det/F%C3%B6rfattningssamling/krfs_2015_1.pdf

Larsson, Å. 2013 'Social media för arkeologer — mötesplats eller tidstjuv?' in M. Malmlöf (ed) Förmedlingens möjligheter — Några framtidsperspektiv på uppdragsarkeologi, 2013: 5, Länsstyrelsen i Stockholms län. 29-35. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2013/R2013-5-arkeologisk-formedling-webb.pdf

Marty, P.F. 2014 'Digital convergence and information profession in cultural heritage organizations: reconciling internal and external demands', Library Trends 62(3), 613-27. https://doi.org/10.1353/lib.2014.0007

Molin, F., Gruber, G. and Hagberg, L. 2014 'Motala — a North European focal point?' in F. Riede, and M. Tallaavaara (eds) Lateglacial and postglacial pioneers in Northern Europe, Oxford: Archaeopress. 91-102.

Motala C-Media 2012 Motala — Boplatsen med stora möjligheter!, 26 September 2012.

Pettersson, R. 2003 Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder: En idéhistorisk bakgrund och analys, Stockholm: Stockholms universitet.

RAÄ 2012 Angelägna berättelser: Inriktningsdokument för handlingsprogram inom uppdragsarkeologin, Stockholm: RAÄ.

Richardson, L-J. 2014 Public Archaeology in a Digital Age, unpublished PhD thesis, University College London. http://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1436367

SFS (Svensk författningssamling) Kulturmiljölag 1988:950. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950

Smith, L. 2006 Uses of Heritage, New York: Routledge.

Smith, L. and Waterton, E. 2009 Heritage, Communities and Archaeology, London: Duckworth.

Svanberg, F. and Wahlgren H.K. 2007 Publik arkeologi, Stockholm: Historiska museet.


 PREVIOUS   CONTENTS   SUMMARY   ISSUE   HOME 

Internet Archaeology is an open access journal. Except where otherwise noted, content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY) Unported licence, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided that attribution to the author(s), the title of the work, the Internet Archaeology journal and the relevant URL/DOI are given.

Terms and Conditions | Legal Statements | Privacy Policy | Cookies Policy | Citing IA

Internet Archaeology content is preserved for the long term with the Archaeology Data Service. Help sustain and support open access publication by donating to our Open Access Archaeology Fund.