Vizualizace dat z pohřebiště Holešov (Česká republika) v prostředí GIS.

Ladislav Šmejda

Západočeská univerzita v Plzni, Katedra archeologie, Plzeň, Česká republika. Email: smejda@kar.zcu.cz

Citace: Smejda, L. 2014 GIS Visualisations of Mortuary Data from Holešov, Czech Republic, Internet Archaeology 36. https://doi.org/10.11141/ia.36.4

Souhrn / Summary

Composite image

Tato případová studie demonstruje potenciál geografických informačních systémů (GIS) pro vizualizace dat z pohřebiště, zkoumaného před půlstoletím u Holešova v České republice. Na lokalitě bylo odkryto 10 hrobů kultury zvoncovitých pohárů a 420 hrobů ze starší doby bronzové, takže se zdá, že byla k pohřbívání využívána víceméně kontinuálně v průběhu delšího časového období. Článek se věnuje problematice temporality pohřebních areálů, kterýžto pojem odkazuje nejen na chronologický vývoj lokality, ale současně i na její sociální význam a strukturování v průběhu času.

Data z tištěného katalogu byla převedena do geografického informačního systému, sestávajícího z digitalizovaných plánů a databáze. Následně byly provedeny exploratorní analýzy, zkoumající data ze dvou odlišných perspektiv: jednou z nich je prostorové rozmístění hrobů na plánu pohřebiště, druhá perspektiva je založena na hledání uspořádanosti hrobů podle jejich formální podobnosti. První přístup zahrnuje sledování hustoty pohřebních událostí v ploše a prostorového chování (trendů) vybraných deskriptorů pohřbů, druhý přístup aplikuje vícerozměrnou analýzu dat, jejíž výsledky jsou následně vizualizovány v GIS (kde extrahovaná faktorová skóre definují nový referenční systém pro zobrazení zkoumaných entit). Použité metody jsou poměrně neortodoxní, obzvláště zobrazení dat ve formálním prostoru nebyla doposud v GIS analýzách pohřebišť vůbec využívána. Tato studie upozorňuje na pozitivní aspekty současných počítačových programů, které umožňují vyhledávat nové způsoby konceptualizace výzkumných otázek. Tento přístup integruje metody, které byly tradičně aplikovány ve zcela odlišných oblastech výzkumu.

Přejít na Obsah (v angličtině).

Klíčová slova: pravěké pohřebiště; starší doba bronzová; pohřební ritus; temporalita; GIS; prostorová analýza; formální analýza; modely